Rubber Duckies on a shelf

Lime Lingo: Half-Pick Duck

Ah, dat is more like it. When yuh ah gimme ah drink, gimme ah man’s drink, no damm half pick duck”